توسعه دهنده Frontend

توسعه دهنده Frontend

مهارت های تخصصی :

  • HTML & CSS
  • JS , JQUERY

frontend

  • مهارت ها

  • عنوانآدرستوضیح 
    Add a row